Maqaa Finfinnee Durii

Oromo girls for Oromo boys don't mix habesha heeft 6. Tuulamni caffee Tuulma guutuu, Odaa Nabee qaba. Keessattu ji'oota muraasa dabaran kana Qophii eebba Siidaa Aanolee bifa ajaa'ibaatin qindeessuun, haleellaafi arraba atileetonni Oromiyaa Baahir Daar keessatti irra gahe saaxiluufi dhimmii Maastar Pilaanii Finfinnee dhoksaan bilchaataa ture akka gurra ummataa gahu gochuun hojiin seenaan yoomiyyuu dagachuuf hin teenye raaw'atan. Naannoo lafa eebbaa naannoo magaalaa Bishooftuu, magaalattii Duukam irraa gara fuula Bachootti xiqqoo hiiqee jira. Bates (1979) Oromoon sanyiii durii fi jalqabumaa kaasee naannoo kana jiraachaa turedha, tarii ummattoonni naannoo baha Afrikaa kaan baayyen kan irratti erabamani. Kabajamaa Ummata Oromoo, biyya kee irratti Abbaa tahuuf Qabsoo Bilisummaa finiinsaa jirtu, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, gabrummaatti xumura gochuuf diina sarduu irratti argamtu, Miseensota ABO kaayyoo ummata Oromoo galiin gahuuf diina waliin wal qabaa jirtan, Waraana Bilisummaa Oromoo diina ummata keenyaa roga hundaan falmuu irratti argamtu, Addatti ammoo miseensota ABO fi ilmaan Oromoo kanneen. Haala kanaan Gumii Aadaa fi Afaan Oromoo /GAAO/ University Finfinnee keessatti hundeeffamee waggoota dheeraaf ture shira Wayyaaneen diiggamuuf tattaaffiin godhamaa jira. Seenaan Sirna Gadaa nutti itti boonnu, diddaan ummatni keenya gabroomfattuu Habashuu dura dhaabbatuun godhaa ture hundi kan itti qaanfatamu taha jechuu dha. Dabalataanis, qonnaan bultoota qabiyyee lafa durii fudhatanii jiran kanneen 2700 ta'an garuu sababa daallaloonni adda addaa keessa seenuun lafa kana maqaa qabiyyee duriitiin qabachuun seeraan ala saamicha gaggeessan adda baasuun calalanii qonnaan bulaa dhugummaadhaan abba lafaafi qe'ee ta'eef kennuuf hojiin calalanii adda baasuu gaggeeffamaa jira. - Believe in and celebrate a Supreme Being, or a Creator, which is referred to by a myriad of names in various languages as Waaqeffataa Oromo do often say: Waaqa maqaa dhibbaa = God with hundreds of names and Waaqa Afaan dhibbaa = God with hundreds of languages; thus in Afaan Oromoo (in Oromo language) the name of God is Waaqa/Rabbii or Waaqa. Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) -Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba'an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane. Kanarratti ‘as beellamni hinjiru ati beenu Azaaba-gahaannama’ seeni jedheen” jedhama. Karaa,waljajjii,ollootaa fi maqaa fulaa hedduu akkuma durii Oromoon yaammatuunitti jijjiiramuu qaban jedha Wixinee kun. Ibsa ejjennoo Hawaasni oromoo pensilvaaniyaa dhimma master plaanii Finfinnee irratti baase Hawaasni Oromoo Pensilvaniyaa yaa'ii keenya idilee lammaffaa kan bara 2015 Sadaasa 28, 2015 tiif magaala Lancaster, Pennsylvania tti yemmu walgeenyetti dhimma master plaanii Finfinnee irratti marii bal'aa taasisnee jirra. EEPn akkuma tahett aangoo irratt yoo hafe, imaammata hanga yoonaa turan akka hin jijjiirres waabiin hin jiru. Mootiin mootolii Amaaraa kan Susiniyoos jedhamu, ilma Oromoo akka ture dhageessan taha. Yoo dhimmi kun dhimma Finfinnee babal'isuu miti ta'e maqaa Master Plan jedhuun maappii/kaartaa /Finfinnee haaraa kaasuun maaliif barbaachise gaaffii jedhu yoo gaafataman garuu deebii hin qaban. Haa tau malee gaaffiin Oromoon abbaa biyyummaa Finfinnee irratti gaafatchaa ture, gaaffiin Afaan Oromoo afaan hojii biyyattii akka tau gaaffachaa ture, gaaffiin wal-qixxummaan akka humna, baayyinaa fi qabeenya isaatti biyyaattii keessatti qabaachuu qabu hamma ar'aatti deebii hin argatne. Ibsa Jaarmaya Manguddoo Oromoo Minnesota January 18, 2012 · by bakkalcha · in ⇒ Politics: Oromo , Conflict , Featured , News Source , Political_Issues · 11 Comments Waldaan kun manguddoota hedduu ammata Mootummaa biyya kanaa, irraa seeran beekumsa qaba. Jul 02, 2017 · Ummanni Oromoo Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee Toftaa Jijjiirratee Hojiirra Oolfamuuf Jiru Gonkumaa Hin Eyyamu! Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. , Adolf Hitler sira mootummaa abbaa irree fi mootummoota duguuggaa sanyii raawwatan keessatti maqaan isaa adda dureen dhagahama. Odaa Nabee Shaggar-Finfinnee irraa gara bahaatti kiilomeetira 40 irratti argama. Kanneen osoo itti hinyaadamin bira darbamaniif ammoo. Isa dhufutti waan agarsiisu waan dhaammatutu jira. Dec 31, 2016 · - Oromoota 500,000 oltu baqattummaafi hojiidhaan biyyoota Arabaa jira. Oromoon mootummoota ofbulchan muraasas qaba, kanas ummata Sidaamaa wajjin qooddata. Assosamoota gaggabaaboo Oromoo 3 ODUU "Soniyyee kophaa kee maal asii goota?" naan jette intalli diimtuu, dheertun ilkaan kaarruu takka, Dilbata ganama ji'a Waxabajjii bara 2000. Steediyoomii guddicha magaalattiin qabdu fuuldura karaa Lagahaar irraan gara Magganaanyaa dhaqu irratti argama. Apr 05, 2017 · Murtii 1ffaa: Himatamaan seera yakkaa durii Kew. The post RSWO: Wal-fakkeenya Impaayera Xoophiyaa ammaa fi Yugozlaviyaa durii gidduu jiru; Marii Prof. Warri isa sana hin argin ykn irra deebi'anii yaadachuu barbaadan, isa armaan gadii kana ( the following link ) tuquudhaan dubbisuu danda'u. haa ta'uu ammoo ummanni Arabaa kun waa'ee Oromoo homaa hin beekan jechuun ni dandahama. Kun immoo gosa Oromoo lafa warra dhiisan akka gara kibbaatti godaanan warra godhee ture. "Finfinnee lafa bal'oo siif kennina. No more gathering on Tulluu Daalattii, where the Gullallee assembly used to meet. Xalayaa banaa kana afaanuma keenyaan OSAf akkan barreessu waan na dirqetu jira. Odeeffannoon jiru akka ibsutti, ummanni Oromoo akka hawaasaatti Gaanfa Afrikaa keessa waggoota kuma baayeedhaaf jiraacha ture (Prouty et al. Isa dhufutti waan agarsiisu waan dhaammatutu jira. Ibsa Suuraa àShamarri Finfinnee tokko yoo riqicha daandii baabura salphaarraan qaxxamurtu, Guyyaan, Wixata Onkoloolessa 10, 2016, (AP/Mulugeetaa Ayyenee) Heerri Itiyoophiyaa Mirgootni namoomaa akka kabajamaniif, sirna bulchiinsaa keessattis iftoominni akka jiraatuu qabu gaafata; garuu, dhaabbileen mirgooti namoomaa akka kabajamaniif falman. Karaa,waljajjii,ollootaa fi maqaa fulaa hedduu akkuma durii Oromoon yaammatuunitti jijjiiramuu qaban jedha Wixinee kun. Jannoota jireenya qananiin gaariti jedhanii akka sabi saanii maqaa fi ulfina badde deebisee gonfatu ficilantu dhugaanis abjuunis ijarra na deema. txt) or read online for free. Jun 11, 2017 · Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal’ise Adda Bilisummaa Oromoo ti. Keessattu ji'oota muraasa dabaran kana Qophii eebba Siidaa Aanolee bifa ajaa'ibaatin qindeessuun, haleellaafi arraba atileetonni Oromiyaa Baahir Daar keessatti irra gahe saaxiluufi dhimmii Maastar Pilaanii Finfinnee dhoksaan bilchaataa ture akka gurra ummataa gahu gochuun hojiin seenaan yoomiyyuu dagachuuf hin teenye raaw'atan. Send us your feedbacks to [email protected] sodaa karoora mootummaan Finfinnee. Faana wayyaaneerra bu'uun qaamni maqaa Oromoo dhahatu OPDOn yookaan ODPn har'aa aangoo muummicha ministeerummaa erga qabatee gaaffilee Oromoon waggoota dheeraaf gaafataa ture deebisaa itti kennuuf waggaa tokkoof gama tokkoon yeroo gaafachaa, gama kaaniin ammoo gaaffii hundee Oromoo deebisuurra humnoota farra qabsoo Oromoo ta'anitti. Waggaa 24 of booda deebi'uun haala alas ture wayta ilaalamu, kaayyoon mootummaa waraanaa sanii maqaa tokkummaa, wal qixxummaa fi soshalizimiin ol aantummaa sirna gabrummaa jireessuu fi tiksuu akka tahe irraa hubatama. Iddoo Jireenyaa:- Finfinnee Saala:- Dubara Umurii:- 25-27 Hojjachuu warreen barbaaddan maqaa, lakk. DADHIIN KAN UTTE horee lafa guute nyaaphin kan jibbite baay'achuu argite ati hoo maal jette?. Akka gola tokkichaatt of fudhachuu qaata eegale. Orom-durii yoo waa moggaasu ergaa dabarsu qaba. Makiinaa manaa tan ammayyaa moodeela qashtii siif kennina. Isa dhufutti waan agarsiisu waan dhaammatutu jira. Admaasun hojii aartii walakkeessa 1970nii keessa mana tiyaatira bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka weellisuuf qacarame. Akka durii seera tumameen biyya hin bulchu malee, ammas abbaan bokkuu ni jira. Ummanni Oromoo Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee Toftaa Jijjiirratee Hojiirra Oolfamuuf Jiru Gonkumaa Hin Eyyamu! Posted by Madda Walaabuu Press maqaa Oromootin. Maqaa biyyaa fi dhaabbilee adda addaatiin alatti maqaa ijollee ofii maqaa oromummaa callaqisiisu itti mogaasuunis qaama qabsoo sana ture. Mootummaan TPLF yaroo itti tolu ergamtuu ishee OPDO Finfinnee keessaa ari'uu yaroo mormiin itti xinnoo jabaatu gara Finfinnee fiduu yaroo caalaa itti hammaatu immoo Uummatni Oromoo Finfinnee irraa dhimma qabu jettee olii fi gadi oofuu dha. 2016, ‪#‎TPLFArmy‬, Oromia) This is a scene from the premises of Tikur Anbassa Hospital in Finfinnee today. Sabriinaa Abdallaa kan Harargee bahaa magaalaa Calanqoo keessatti loltoota Agaaziitin Waxabajjii 20 bara 2016 dhawamtee turte, hospitaal Harar osoo geessaa jiranii lubbuun dabartee jirti. Har'a maqaa hin beekkamneen konsartii weellisaa kanaa akka hin qophoofne gufachiisuun hamilee Artist Fayyisaa Furii qofa cabsuu osoo hin taane, hamilee weellistoota Oromoo hunda waan gufachiisaati, aartiif qabsoo Oromootti gufuu ta'aa jirra. Dec 31, 2017 · Kabajamaa Ummata Oromoo, biyya kee irratti Abbaa tahuuf Qabsoo Bilisummaa finiinsaa jirtu, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, gabrummaatti xumura gochuuf diina sarduu irratti argamtu, Miseensota ABO kaayyoo ummata Oromoo galiin gahuuf diina waliin wal qabaa jirtan, Waraana Bilisummaa Oromoo diina ummata keenyaa roga hundaan falmuu irratti argamtu, Addatti ammoo miseensota ABO fi ilmaan Oromoo kanneen. Oromo girls for Oromo boys don't mix habesha heeft 6. Finfinnee, Bitootessa 19, 2011(FBC)- Maancheestar Yuunaaytid Ooleegunaar Soolshaayar leenjisaa dhaabbii gochuun mindeesse. Inni kun akka warra kaanii ifajjii guddaa waan hin gaafanneef akkuumma itti toletti maggaafacha jira oromoon. Huruursa Daa'immanii! A adaa Oromoo keessaa ijoollee hurursuun aadaa gaarii qabnu keessaa tokkodha. Apr 04, 2014 · Finfinnee irraa km 25 – 50 irratti kan argaman magaalonni akka Aqaaqii, Boonsaa, Buraayyuu, Caffee, Caancoo, Duukam, Galaan, Hoolota, Moojoo, Muloo, Sabbata, Sandaafaa, Sulultaa fi Walmaraa bulchiinsa godinoota addaa Oromiyaa jedhamu jalatti yeroo ammaa kana dhuunfaa mootummaa Wayyaanee jala jiru. Nageenyi koo inni garaakoo irraa madde, kan onneekoo irraa burqe, gaarreen qaxxaamuree, laggeen ce'ee xalayaan yaadaafi yaaddoo hammatte tun haadha too Harmeedhaaf. Murna mootota ofaangessoota durii yaaduuf dudhaa aangoo waltessaa lagachuun rakkisaa dha. Gaafii fi deebiidhaan Maqaa Finfinnee, Oromiyaa (Maqaa gandoota Finfinnee durii) hangam beektu laata?. Arfaasaan dafee waan roobeef coqorsi biqiluu jalqabeera. Maqaan Finfinnee jedhuu fi Addisa Ababa jedhu seera duratti walqixxee ulfinna qaba. Mootummaan Wayyaanee diigumsa waldaalee maqaa Oromoon ijaaraman irratti aadeffate har’as qaanii tokko malee itti fufee jira. Maqaa gannamaa iddoowwaan Finfinne keessaattii Oromoo ittiin waamaa turee , nuutii akkaa hin yaamneen seerii nuu dhorkuu hin jiruu,. Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. Nageenyi koo inni garaakoo irraa madde, kan onneekoo irraa burqe, gaarreen qaxxaamuree, laggeen ce'ee xalayaan yaadaafi yaaddoo hammatte tun haadha too Harmeedhaaf. 7,754 likes · 17 talking about this. Maqaa magaalota Oromoo Alagaan Jijjiire keessaa! Maqaa Finfinnee, Oromiyaa (Maqaa gandoota Finfinnee durii) hangam beektu laata? Mala gaafii fi Deebii ni qaba playstore irra in argatu. Maallaqa guddaa siif kennina. Marsariitii Afaan Oromoo [www. Maqaa baasee ittiin ergaa dabarfata. Jabbiloota araddaatti yaafnee akkuma durii fiffiignee otuma taphannuu gidduutti waan addaa agarree dhaabannee ilaaluu eegalle. Jaallatanis jibbitaanis, maasterin pilaanin magaalaa Finfinnee hoji irra oluu qaba kan jedhu jecha koo miti jedhu. Ummata karaa nagaatiin gaafi gaafate irratti mootummaan rakkoo akkanaa fiduun seera malee. EEPn akkuma tahett aangoo irratt yoo hafe, imaammata hanga yoonaa turan akka hin jijjiirres waabiin hin jiru. Bosonnii kuni % 60 ol Braazil keessatti kan argamuu yoo tahuu %40 bosona kana a. Kabajamaa Ummata Oromoo, biyya kee irratti Abbaa tahuuf Qabsoo Bilisummaa finiinsaa jirtu, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, gabrummaatti xumura gochuuf diina sarduu irratti argamtu, Miseensota ABO kaayyoo ummata Oromoo galiin gahuuf diina waliin wal qabaa jirtan, Waraana Bilisummaa Oromoo diina ummata keenyaa roga hundaan falmuu irratti argamtu, Addatti ammoo miseensota ABO fi ilmaan Oromoo kanneen. com] - Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Sana duuba gaaffiin jiru federalummaa utuu hin ta'in kan kolonummaa ta'a. Seenaan Sirna Gadaa nutti itti boonnu, diddaan ummatni keenya gabroomfattuu Habashuu dura dhaabbatuun godhaa ture hundi kan itti qaanfatamu taha jechuu dha. Kunoo Sheeraa faa waliin hojjatta," ittiin jedhan. Jan 23, 2015 · Kun akkuma jirutti ta’ee, Aadaan Irreeffannaa/Osiris/ durii kun irraa maddan qarooma kuushota naannoo sulula Abbayyaa(nile valley Cushitic civilization) ta’uu hin oolu jedhamee tilmaamama. The application contains Quizzes, list of towns Maqaa Magaaloota Afaan Oromoodhaan. yeroo ammaa kanaas Ministeera ministeeri Rayyaa ittisa biyya ta'uun,injifannoo Naannoo keenya gonfachiisan amma immo akka biyyaatti jijjirama olaana gama rayyaa ittisa biyyaan biyya keenya maqaa dhofsisuuf ciminaan hojjechaa jiru Gootni keenya ilmi Abbaa Gadaa. Tokko tokko immoo inni kiristiyaana waan ta'eef dhiiga lola irratti dhangalaaseef akka Waaqayyo dhiifama godhuuf soomaan isa gargaaranis jedhu. Isa dhufutti waan agarsiisu waan dhaammatutu jira. BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta'an argattu. Send us your feedbacks to [email protected] “Jimaata darbe guyyaa Guraandhala 28, 2014 addunyaa kana. marsaalee oromoo hunda wajjin walitti hidhataan kan hojjatuu fii hojjachuufis qophii isaa bakkaan. Akka durii seera tumameen biyya hin bulchu malee, ammas abbaan bokkuu ni jira. Kunoo Sheeraa faa waliin hojjatta,” ittiin jedhan. Maallaqa guddaa siif kennina. Apr 04, 2014 · No more taking cattle to finfinnee, to water at the miniral spring. Bates (1979) Oromoon sanyiii durii fi jalqabumaa kaasee naannoo kana jiraachaa turedha, tarii ummattoonni naannoo baha Afrikaa kaan baayyen kan irratti erabamani. Maqaa magaalota Oromoo Alagaan Jijjiire keessaa! Maqaa Finfinnee, Oromiyaa (Maqaa gandoota Finfinnee durii) hangam beektu laata? Mala gaafii fi Deebii ni qaba playstore irra in argatu. Inni kun akka warra kaanii ifajjii guddaa waan hin gaafanneef akkuumma itti toletti maggaafacha jira oromoon. The year the enemy came, our cattle were consumed. Gaafii fi deebiidhaan Maqaa Finfinnee, Oromiyaa (Maqaa gandoota Finfinnee durii) hangam beektu laata?. Nuutii garuu maqaa nu hin ibsine warrii keenya nu moggaasan baannee deemu qofaa odoo hin taane, maqaa akka huccuu wal. Ofiikoonin ofitti gunguma "carraa maaliitu anatti ishee qabeen" jedha. Ibsa ejjennoo Hawaasni oromoo pensilvaaniyaa dhimma master plaanii Finfinnee irratti baase Hawaasni Oromoo Pensilvaniyaa yaa'ii keenya idilee lammaffaa kan bara 2015 Sadaasa 28, 2015 tiif magaala Lancaster, Pennsylvania tti yemmu walgeenyetti dhimma master plaanii Finfinnee irratti marii bal'aa taasisnee jirra. Kutaalee dabran dubbisuuf mee as tuqaa: - BUQQIFAMA OROMOOTA SHAGGARII fi NAANNOO ISAA - Kutaa Sadaffaa - BUQQIFAMA OROMOOTA SHAGGARII fi NAANNOO ISAA - Kutaa Lammaffaa. Lagadhu/didii maqaa alagaan gandoota, Finfinneef moggase. LAFAA FI UMMATA FINFINNEE-Galmee Seenaarraa [Dhrtvo 03 07 2009]Yeroo ammaa Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa fi teessoo Mootummaa Naannoo Oromiyaatis,kana. Within the frame work of culture there is a wide range of heritage including music, dance, art and oral literature. Amma maqaan saanii daldalaf yeroo dhimma itt bahamuu yaalamu dhagahuun gadda guddaa irra nama buusa. Finfinnee's inhabitants, being predominantly settlers that came from all corners of the country (and legally not constituting a "nation, nationality, and people" as per the definition of art 39(5)), have no ethno-national identity to be represented in the HoF (other than the ones represented by the politicians from their homelands). Seenaa dhugaa durii jalqabee oftuultonni Habashaa Uummata keenyaa irratti raawwataa turanii fi har'as jaarraa 21ffaa keessatti raawwachaa jiran hawwaasa maraa fi barattootaaf hima hubannoo uummata cimsuudhaan qabsoon farra gabrummaa akka finiinuuf gahee lammummaa isaa bahacha turera. Barbaadina dhufaati ilma namaa irratti ga'e guddaa kan qabdu biyyittiin tun, maqaa cradle of mankind (bakka dhaloota sanyii nama jechuudha) jedhamuuf filatamuu dandeessee jirti. LAFAA FI UMMATA FINFINNEE-Galmee Seenaarraa [Dhrtvo 03 07 2009]Yeroo ammaa Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa fi teessoo Mootummaa Naannoo Oromiyaatis,kana. Ummanni Oromoo Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee Toftaa Jijjiirratee Hojiirra Oolfamuuf Jiru Gonkumaa Hin Eyyamu! Posted by Madda Walaabuu Press maqaa Oromootin. Maqaa baasee ittiin ergaa dabarfata. Magaalaa 'Dirree Dawaa' keessa darbinee akka kiiloo Meetira 22 erga deemneen booda, Maanguddoo wayyaa adii yookaan gaabii hojjaa isaanii isa meetira afuritti siquun rifeensa mataa isaanii isa gaabii isaanii faana walfakkaatu irraa kooffiyyaa ol. Madoo keenya biyya keessatu yaalamaa hin jiru, hidhamtoon keenya fi maatiin isaani rakkacha jiru, jeequmsa kanan jarsa fi jaartin hojjeeta fi baratan naannoo isaa irra buqa'uu biyya keessa faca'ee jira. 22 at Police Referral Hospital in Addis Ababa after long illness with blood cancer. Kanarratti ‘as beellamni hinjiru ati beenu Azaaba-gahaannama’ seeni jedheen” jedhama. addis ababa,አዲስ አበባ,Finfinnee magaalaa guddoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi biyyaa Itoophiyaati. Farahoos,kilabiin kubbaa miilaa Masrii dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaatiif hin dabarre manaajera isii Shawikyii Gaharibiitti balleessaa muranii. "Kan cunqursaan dhoksuuf yaale ifatti basuuf carraaquun dhimma yeeroon gaafatu. Bulchaan Oromoo Mohaammad maqaa jijjiratee Abbaa lafaa Mikaa'el jedhame, niitii erga fuudhee booda abbaa Emperor Iyyaasuu 4ffaa ta'e. Ayyaanni Irreechaa Hora Finfinneefi Hora Harsadii kan yaadamee olitti baay'ina hirmaattotaanis ta'ee gama nageenyaatinis kan yaadamee olitti milkaa'uu Hogganaan Itti Aanaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa Obbo Kabbadaaa Deesissaa ibsa OBNf addatti kennaniin. Kutaa I: Bara 1843 (ykn waggaa 160 duraa). Sports Team Maqaa babbareeda Ammayyaawaa fi kan durii yeroo gabaabaa. 7,754 likes · 17 talking about this. 3) Maqaa magaalotaa jijjiiruu ilaalchisee, dhugaadha sirnoonni durii magaalotaaf maqaa alagaa kennan. Seenaa gootota Oromo. addis ababa,አዲስ አበባ,Finfinnee magaalaa guddoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi biyyaa Itoophiyaati. Jan 24, 2007 · Mana Oromoo Swiss Message from the Web-editor:-This web page is created and maintained by an ordinary Oromo who had to run away from his homeland for a simple reason of upholding and exercising his basic human rights and the right of the Oromo people who have been subjugated by successive Ethiopian regimes for over hundred years. Rifeensi ajjeesaa deebi'ee biqilee akka mataa namoota kanneen biroo erga ta'ee booda akaakuu mirgi ajjeesaa ittiin beekamu shan yoo ajjeese mirga ilkee guttate shan ajjeese "shanfixaa" jechuun maqaa moggaasuu. Odaa Nabee Shaggar-Finfinnee irraa gara bahaatti kiilomeetira 40 irratti argama. Seenaa Finfinnee/Shaggar ilaalchisee barruu "Duudhaa" jedhu irratte maxxanee dhihaatee ture keessaa hanga tokkoo akka itti aanutti gabaabsee dhiheessuu yaalame. pdf), Text File (. Finfinneen erga Mashashaan dhufee Oromootti fuulaa fi maqaa jijjiirrattus, Dhaloonni Qubee kun garuu tole hin jedhu. No more gathering on Tulluu Daalattii, where the Gullallee assembly used to meet. Tuulamni caffee Tuulma guutuu, Odaa Nabee qaba. Erga seenaan Oromoo oduu durii tahee murna Kamaalitti mul'ata tahe, wanti mirga addaa Oromoo magaalota akka Finfinnee, fi Adaree Biyyoo irratti qabu oduu durii hin taaneef hin jiru. Jaarraa 16 keessatti eega mootummaan Habashaa fi Sulxaanetii Adaal wal hadhanii lachuu dadhabanii dhiisanii booda, ummanni Oromoo gara Kaabaatti (kaaba Oromiyaa ammaatti)babal'atan. Ummanni Oromoo Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee Toftaa Jijjiirratee Hojiirra Oolfamuuf Jiru Gonkumaa Hin Eyyamu! Posted by Madda Walaabuu Press maqaa Oromootin. txt) or read online for free. Akkasumas Oromoo jedhamee maqaa Itophiyaa keessatti beekamee fi waamamu kun Gibxoota dur-durii biratti, dokumeentii keessatti ergaa wal fakkaataa qabaachuun, otoo dubbachiiftuu hin qabatiin, dubbifamaa qofaan galmeeffamee argamee jira. Odeeffannoon jiru akka ibsutti, ummanni Oromoo akka hawaasaatti Gaanfa Afrikaa keessa waggoota kuma baayeedhaaf jiraacha ture (Prouty et al. Giriikonni garuu sooma Hirqaal kana hin beekan, garuu torban kanatti baaduu fi. Ofiikoonin ofitti gunguma "carraa maaliitu anatti ishee qabeen" jedha. Torban torbaniin rifeensa hojjechifatanii, urgoftuu jabanaa gosa garaagaraa ofitti dibanii, akka #’Kiliyoopatraa’ giiftii warra Gibxii durii sana qaama ittiin dhiqatanii firiqisaa yeroosaan sii walin yaa’an, an iddoo keen inaafa. Farahoos,kilabiin kubbaa miilaa Masrii dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaatiif hin dabarre manaajera isii Shawikyii Gaharibiitti balleessaa muranii. Within the frame work of culture there is a wide range of heritage including music, dance, art and oral literature. Finfinnee. Oromoon durii biyya waraanee waan barbaade erga godhee booda gara dhufetti deebi'aa jechuu isaattii. Mormiin sirna mootummaa Wayyaanee irratti jabaachaa dhufuun magaala Finfinnee keessatti naannoowwan maqaa Amaariffaa fi bakkee dhufee hin beekamne akka deebiee afaan Oromoon sirratu bakkeewwan biros kanneen lafa Oromoon jijjiiraman akka deebianii sirreeffaman waajjirri KG OPDO waajjira bulchinsa lafaa iyyannoo galche. com gubattiyoo dubbisuu odoma arguu dhugaa ta'uu isaa mame. Nuutii garuu maqaa nu hin ibsine warrii keenya nu moggaasan baannee deemu qofaa odoo hin taane, maqaa akka huccuu wal. Gujiin akka hardha duri hin jirreen itti galtee adoo  bookaye hin badiniin dura, sugaafi ititii qaba. Maqaa gannamaa iddoowwaan Finfinne keessaattii Oromoo ittiin waamaa turee , nuutii akkaa hin yaamneen seerii nuu dhorkuu hin jiruu,. Maqaa nu hin ibsine baannee jiraachuun keenya akka seera Gadaatti dogoggora ta'uun ifa. 656(a) fi 558(d) darbudhaan cheekii suuqii gamtaa gandaa harka isaa galee irratti mallattoo dura taaa suuqichaa fakkeessudhaan erga mallatteeseen booda mahallaqicha baasudhaan faayyidaa dhuunfaatiif olchee jira jechuun yakka gowwoomsuutin himatame. Wa'ee Finfinnee dha kutaa sadiitti hirree ilaalu dandenya. Finfinneen harka Oromootti deebi'uuf yeroonsaa gaheera. Maallaqa guddaa siif kennina. It is known that the Oromo Liberation Front (OLF) was formed in 1973 to struggle for the liberation of the Oromo people from a century old colonial domination and to establish an independent republic of Oromia. Akka durii seera tumameen biyya hin bulchu malee, ammas abbaan bokkuu ni jira. Oromoon ummata aadaa, duudhaa, seenaafi ooltee bultee gabbataa qabuudha. Mootiin mootolii Amaaraa kan Susiniyoos jedhamu, ilma Oromoo akka ture dhageessan taha. Tuulamni caffee Tuulma guutuu, Odaa Nabee qaba. Isa dhufutti waan agarsiisu waan dhaammatutu jira. Waggaa 10ffaa, Lak. com and enjoy audio and video musics from Oromia and Slideshows on oromo related issues. Aug 29, 2018 · Have fun testing general knowledge of oromia city names with quiz! Contains questions from various towns. Warri isa sana hin argin ykn irra deebi’anii yaadachuu barbaadan, isa armaan gadii kana ( the following link ) tuquudhaan dubbisuu danda’u. Maqaa baasee ittiin ergaa dabarfata. Maqaan Galma kanaa akkuma mataduree irraa mul'atu Jiddu gala Galma Aadaa OROMOO magaalaa Finfinnee jedhama. Waggaa 24 of booda deebi'uun haala alas ture wayta ilaalamu, kaayyoon mootummaa waraanaa sanii maqaa tokkummaa, wal qixxummaa fi soshalizimiin ol aantummaa sirna gabrummaa jireessuu fi tiksuu akka tahe irraa hubatama. Amantiin Waaqeffannaa kan maqaa Qaalluu tokkoon moggaafamee miti; kan maqaa gosa tokkoon waamame illee miti. Finfinneen Seeraanis, Seenaanis kan Oromooti. WASHINGTON,DC — Itoophiyaan biyya addunyaatti fiigichaan beekamtu,jara kana eennu faatti asiin gahee yoo jedhan leenjistoota isaanii tahuun mirkana. Barbaadina dhufaati ilma namaa irratti ga'e guddaa kan qabdu biyyittiin tun, maqaa cradle of mankind (bakka dhaloota sanyii nama jechuudha) jedhamuuf filatamuu dandeessee jirti. Ummata karaa nagaatiin gaafi gaafate irratti mootummaan rakkoo akkanaa fiduun seera malee. Negaso Gidada Solan- Pirezidaantii Itoophiyaa durii fi miseensa paarlaamaa Nuho Mohammed Gobana - one of the best Oromo singers Omar Suleyman - Legend Oromo Artist and Nationalist Onesimoos Nasiib - lallabaa wangeelaa fi Kitaaba Qululluu Afaan Oromootti kan hiike. Seenaa dhugaa durii jalqabee oftuultonni Habashaa Uummata keenyaa irratti raawwataa turanii fi har'as jaarraa 21ffaa keessatti raawwachaa jiran hawwaasa maraa fi barattootaaf hima hubannoo uummata cimsuudhaan qabsoon farra gabrummaa akka finiinuuf gahee lammummaa isaa bahacha turera. Ati casaa shoorarkeessitootaa ka biyya keessaa fi alarraa leelloo ergan maqaa isaanii himi. Odaa Nabee Shaggar-Finfinnee irraa gara bahaatti kiilomeetira 40 irratti argama. Maqaa magaalota Oromoo Alagaan Jijjiire keessaa! Maqaa Finfinnee, Oromiyaa (Maqaa gandoota Finfinnee durii) hangam beektu laata? Mala gaafii fi Deebii ni qaba playstore irra in argatu. Maddi amantii kanaa Uumaa tokkicha, isa Oromoon Waaqa jedhee beekuudha. The year the enemy came, our cattle were consumed. - Believe in and celebrate a Supreme Being, or a Creator, which is referred to by a myriad of names in various languages as Waaqeffataa Oromo do often say: Waaqa maqaa dhibbaa = God with hundreds of names and Waaqa Afaan dhibbaa = God with hundreds of languages; thus in Afaan Oromoo (in Oromo language) the name of God is Waaqa/Rabbii or Waaqa. Haga diqqoo yaadaan silim jedhee yoosuu haadha manaa isaa Pat bira bilbile. Sun hafee ammmas Finfinnee akka lafa qabaa jala jiruutt fudhachuun ofumaa baballisuu yaaluun geeddarama uumaa empayerichatt goone jedhame haaluu dha. Oromoo Saba horsiisee bultoota (Pastoralist/nomadic) fi gartokkee qonnaan bultoota (semi-agriculturalist) jedhaman keessaa akka dhufe amanama. Dabalates aadaa Oromoo guddisuu irratti qooda dhalataan Oromoo biyyaa ambaa jiran qabanii fi malummaan fi barbaachisumaan aadaa Oromoo hubannoon godhameera. com] - Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Yeroo ammaa Oromoo Wayyaanee waliin saamaa, fixaa, hiisisaa biyyoota jiran keessaa Chaayinaa gahee guddaa qabdi. Pular para. Ummata karaa nagaatiin gaafi gaafate irratti mootummaan rakkoo akkanaa fiduun seera malee. Huruursuun Sossobuu ykn Afaan Ingiliziitiin "lull"kan jedhamu waliin caalaa wal gitu danda'a. Seenaa dhugaa durii jalqabee oftuultonni Habashaa Uummata keenyaa irratti raawwataa turanii fi har’as jaarraa 21ffaa keessatti raawwachaa jiran hawwaasa maraa fi barattootaaf hima hubannoo uummata cimsuudhaan qabsoon farra gabrummaa akka finiinuuf gahee lammummaa isaa bahacha turera. Aadaa maqaa moggaafachuu kana keessa seera jiru Oromotti kan himan natti hin fakkaatu. Waayeen Maastar Plaanii Finfinnee, kan yeroo dheeraaf shirri irratti hojjetamaa ture kun maqaa misoomaatiin lafa babal'isuu qofaatti waan hafu otuu hin taane, kun bu'ura ykn jalqaba duula balleessaa eenyummaa Oromoo fi dhiphisuu fi bakka lamatti kutuu Oromiyaa dhiiga fi lafee gootota keenyaatii ijaaramte kanaa ti. It is known that the Oromo Liberation Front (OLF) was formed in 1973 to struggle for the liberation of the Oromo people from a century old colonial domination and to establish an independent republic of Oromia. Maqaan Finfinnee jedhuu fi Addisa Ababa jedhu seera duratti walqixxee ulfinna qaba. Torbaan darbe du'a Dr. Even the regime is continuing violating the rights enshrined in its own constitution of the country that has been worked out by its own experts. Haalli qopha'ummaa barnoota isaaniis;. Magaalotni gurguddoon akka Finfinnee (Addis Ababaa- moggaasa Amaaraa), Dirree Dhawaa, Adaamaa ( Naziret moggaasa Amaaraa), Harar, Amboo, Jimma, Naqamte fi Roobee Oromiyaa keessatti argamu. Magaalaa Finfinnee , Orkestiraa Poolisii, namni maqaasaa maqaa afaan Oromoorraa afaan Yaa korommii durii gangalachaa ooli gaangoon garaa hin gattu,. Nuutii garuu maqaa nu hin ibsine warrii keenya nu moggaasan baannee deemu qofaa odoo hin taane, maqaa akka huccuu wal. Kana malees yeroo ammaa kana magaalaan kun magaalaa guddittii fi handhuura teessoo Gamtaa Afrikaa kan dhaabbileefi eembaasiwwan biyyoolessaa keessatti argamaniidha. Isa dhufutti waan agarsiisu waan dhaammatutu jira. Ofiikoonin ofitti gunguma “carraa maaliitu anatti ishee qabeen” jedha. The following is the full statement posted on the AGCC official Facebook page; in the statement, AGCC also calls upon speakers of Afan Oromo and supporters of linguistic equality to mobilize resources to make Afan Oromo one of the Federal Working/Official Languages in Ethiopia, where it's spoken by more than 50% of the population; despite this figure, however, Afan Oromo has been deprived of. Oromoon durii biyya waraanee waan barbaade erga godhee booda gara dhufetti deebi'aa jechuu isaattii. Habashootni, maqaa Oromootti yookaanis namoota Oromoo jedhamanitti fayyadamuudhaan kaayyoo dhokataa isaanii hojiirra oolchuuf shira dalagaa akka turani fi ammas itti jiran waan haaraa miti. Dhugaa addunyaan beekuu fi irratti waliigalu kana maqaa misoomaan walitti hidhamuu qofa! jedhu itti baasuun nu gowwoomsuuf wixxisuun faashinii yeroon itti darbedha. Kan lammaffaa wanni Wayyaaneef onnee kenne haala faca'iinsa gurmuu siyaasaa Oromoo ti. Tuulamni caffee Tuulma guutuu, Odaa Nabee qaba. Within the frame work of culture there is a wide range of heritage including music, dance, art and oral literature. Murtii 1ffaa: Himatamaan seera yakkaa durii Kew. Allaattii risaa jedhamutu lukkuutti michee wajjin jiraachuu jalqabe jedhama. maqaa Gullallee jedhamee beekamu yoo ilaalle, biyya Oromoo ta’uu agarsiisa. Magaalaan guddoon Oromiyaa durii Finfinnee yoo taatu, kan ammaa garuuAdaamaadha. Tuulamni caffee Tuulma guutuu, Odaa Nabee qaba. Dhugaa addunyaan beekuu fi irratti waliigalu kana maqaa misoomaan walitti hidhamuu qofa! jedhu itti baasuun nu gowwoomsuuf wixxisuun faashinii yeroon itti darbedha. Bulchiinsii Finfinnee bajetuma ufiitiina qonnaan bulaa Oromootii fi hawaasa qabayaa seera qabdu dhaabeefii akka faaydaa irraa argatan tolchaa. Ummanni Oromoo Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee Toftaa Jijjiirratee Hojiirra Oolfamuuf Jiru Gonkumaa Hin Eyyamu! Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa "Kaabinee Ministirootaa" baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. Sirni Wayyaanee, handhuura Oromiyaa kan taate Finfinnee,guutudhumaatti dhaaluudhaan, aadaa fi safuu Oromoo cabsuudhaan, madda galii taasifateelmaan Oromoo bara bittaa fi duguuggii sanyii tti. Ibsa WBO ZK ABO marsaa 2ffaa. Waggaa 24 of booda deebi'uun haala alas ture wayta ilaalamu, kaayyoon mootummaa waraanaa sanii maqaa tokkummaa, wal qixxummaa fi soshalizimiin ol aantummaa sirna gabrummaa jireessuu fi tiksuu akka tahe irraa hubatama. Kichu oromo news. Nutis kun Kilinka maqaa qofaan irra ba'edha jennee guguungumaa iddoo sanaa baanee qajeelle. Amnesty International Slams Finfinnee Mass Arrest PD December 15, 2018 ; MD December 17, 2018 by Seenaa According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government’s rounding up of 3000 people over the past ten days. Oduu durii isa sadaffaa kana mata dureedhuma kanaan yeroo tokko bara 2011 dhiyeesseen ture. Hariiroo lammileen keenya achi jiraatan hawaasa san waliin qaban ( public diplomacy) fooyyeessuuf waa'ee Oromoo fi Oromiyaa ummata san barsiisuun akkaan barbaachisaadha. Haa tau malee gaaffiin Oromoon abbaa biyyummaa Finfinnee irratti gaafatchaa ture, gaaffiin Afaan Oromoo afaan hojii biyyattii akka tau gaaffachaa ture, gaaffiin wal-qixxummaan akka humna, baayyinaa fi qabeenya isaatti biyyaattii keessatti qabaachuu qabu hamma ar’aatti deebii hin argatne. Odeeffannoon jiru akka ibsutti, ummanni Oromoo akka hawaasaatti Gaanfa Afrikaa keessa waggoota kuma baayeedhaaf jiraacha ture (Prouty et al. Waayeen Maastar Plaanii Finfinnee, kan yeroo dheeraaf shirri irratti hojjetamaa ture kun maqaa misoomaatiin lafa babal'isuu qofaatti waan hafu otuu hin taane, kun bu'ura ykn jalqaba duula balleessaa eenyummaa Oromoo fi dhiphisuu fi bakka lamatti kutuu Oromiyaa dhiiga fi lafee gootota keenyaatii ijaaramte kanaa ti. Damee Boruutin, Gurraandhala 4, 2018. Ummanni Oromoo Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee Toftaa Jijjiirratee Hojiirra Oolfamuuf Jiru Gonkumaa Hin Eyyamu! Posted by Madda Walaabuu Press maqaa Oromootin. Walaloo kana keessatti, horii horanillee fedhinna isaanitin osoo hin taane ajaja warra abbooti lafaatin finfinnee gurguraaf oofani akka geessan akkasuma gatiin itti gurguranilleen gatii silaa horiin sun baasu osoo hin taane akka fedhinnaa abba lafaatti akka ta'e ibsa. Ennaa hubatanii yaadan jabinaa fi bilchina dur-durii dhaloota saba kanaa yaachisee imimmaan nama huusisa. Inni kun akka warra kaanii ifajjii guddaa waan hin gaafanneef akkuumma itti toletti maggaafacha jira oromoon. Seenaa gootota Oromo. Naannoo lafa eebbaa naannoo magaalaa Bishooftuu, magaalattii Duukam irraa gara fuula Bachootti xiqqoo hiiqee jira. Maqaa baasee ittiin ergaa dabarfata. Admaasun hojii aartii walakkeessa 1970nii keessa mana tiyaatira bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka weellisuuf qacarame. WASHINGTON,DC — Itoophiyaan biyya addunyaatti fiigichaan beekamtu,jara kana eennu faatti asiin gahee yoo jedhan leenjistoota isaanii tahuun mirkana. Ummanni Oromoo Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee Toftaa Jijjiirratee Hojiirra Oolfamuuf Jiru Gonkumaa Hin Eyyamu! Posted by Madda Walaabuu Press maqaa Oromootin. Mootiin mootolii Amaaraa kan Susiniyoos jedhamu, ilma Oromoo akka ture dhageessan taha. Bara 1965/1973 keessa barattoonni 90% dhalaataa Meettaa Roobifi 10% dhalataa Ada'aa Bargaa taanee hangi xiqqoon walitti dhufnee afooshaa walqarqaarsaa maqaa "Ye Metta Robii nnaa Ada'a Barga Tamaarii'och nnaa waxxaatooch meredaja edr" hiikan isaa "Afooshaa walqarqaarsaa barattoota fi dargaggoota Meettaa Roobiifi Ada'aa Bargaa" jennee of gurmeessinee. Magaalaan guddoon Oromiyaa durii Finfinnee yoo taatu, kan ammaa garuuAdaamaadha. 7,754 likes · 17 talking about this. At OROMP4 Studio, we strive to produce and promote Oromo music, connect with wider audiences and help our artists get to the next level. The capital city of Oromia is called Finfinnee (pronounced fynn-fynn-neh), otherwise referred to as “Addis Ababa”. Oduu durii isa sadaffaa kana mata dureedhuma kanaan yeroo tokko bara 2011 dhiyeesseen ture. Posts about Finfinnee n Kan Oromoo ti written by OromianEconomist. Hayyonni seenaa dhalootaan Oromoos tahee Oromoo irraa ala tahan,waa'ee seenaa Oromoo Bardhibbee 16ffaa, (gariin Oromo migration jedhu, gariinis Oromo expansion jedhu, ani garuu Return of the Oromo jechuun filadha) irratti falmii hunde-jabeessa yoo geggeessan dilas hin dhagahu, hin dubbisu. pdf), Text File (. oromo people have great sufii ulama'a like sheek Muhammad Rashaad Abdullee who t ranslated holy Quran and Aqiidatu-xahawiya to afaan oromoo. Inni kun akka warra kaanii ifajjii guddaa waan hin gaafanneef akkuumma itti toletti maggaafacha jira oromoon. Walaloo kana keessatti, horii horanillee fedhinna isaanitin osoo hin taane ajaja warra abbooti lafaatin finfinnee gurguraaf oofani akka geessan akkasuma gatiin itti gurguranilleen gatii silaa horiin sun baasu osoo hin taane akka fedhinnaa abba lafaatti akka ta'e ibsa. Keessattu ji'oota muraasa dabaran kana Qophii eebba Siidaa Aanolee bifa ajaa'ibaatin qindeessuun, haleellaafi arraba atileetonni Oromiyaa Baahir Daar keessatti irra gahe saaxiluufi dhimmii Maastar Pilaanii Finfinnee dhoksaan bilchaataa ture akka gurra ummataa gahu gochuun hojiin seenaan yoomiyyuu dagachuuf hin teenye raaw'atan. Kan dabe qajeelfachuun garuu dhimma abbaati. Nuutii garuu maqaa nu hin ibsine warrii keenya nu moggaasan baannee deemu qofaa odoo hin taane, maqaa akka huccuu wal. Huruursuun Sossobuu ykn Afaan Ingiliziitiin "lull"kan jedhamu waliin caalaa wal gitu danda'a. Munawwar garuu, Oromoo hin gurguru jedhee dide. Jul 02, 2017 · Ummanni Oromoo Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee Toftaa Jijjiirratee Hojiirra Oolfamuuf Jiru Gonkumaa Hin Eyyamu! Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. Naannoo lafa eebbaa naannoo magaalaa Bishooftuu, magaalattii Duukam irraa gara fuula Bachootti xiqqoo hiiqee jira. Odaa Nabee Shaggar-Finfinnee irraa gara bahaatti kiilomeetira 40 irratti argama. Oromoon ummata aadaa, duudhaa, seenaafi ooltee bultee gabbataa qabuudha. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Communities north of Finfinnee were preparing for a defensive campaign. Oduu durii isa sadaffaa kana mata dureedhuma kanaan yeroo tokko bara 2011 dhiyeesseen ture. Egaa marsaan kun kan maqaa isaa asiin olitti argitan kun bakkalcha bilisummaa akkuma marsaalee oromoo warra gara biraatti dhimma oromoo irratti hojjachuuf kan karoorfate yennaa ta'u karoorri isaas marsaalee oromoo hunda irraa kan adda ta'e miti. Tapha, Baacoo, Oduu durii fi Artii OROMOO! tem 112. Jun 09, 2015 · Oduu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin guyyaa kaleessaa (8. com gubattiyoo dubbisuu odoma arguu dhugaa ta'uu isaa mame. Adaraa Artistiin kan ummataati, seenaa ukkaame warra baasee sirbu. Wal afaan dhaabbachuun Oromoo kun mataan isaa uummata Oromoofi Qabsoo Bilisummaa Oromoo ni miidha. It is connected with Qarsaa, a small western town near the Sudanese border, by a rough dry season road. Odaa Nabee Shaggar-Finfinnee irraa gara bahaatti kiilomeetira 40 irratti argama. Admaasun hojii aartii walakkeessa 1970nii keessa mana tiyaatira bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka weellisuuf qacarame. The hill was a place where the general assembly of Gullallee took place within the “gadaa” system. Mormiin sirna mootummaa Wayyaanee irratti jabaachaa dhufuun magaala Finfinnee keessatti naannoowwan maqaa Amaariffaa fi bakkee dhufee hin beekamne akka deebiee afaan Oromoon sirratu bakkeewwan biros kanneen lafa Oromoon jijjiiraman akka deebianii sirreeffaman waajjirri KG OPDO waajjira bulchinsa lafaa iyyannoo galche. Jul 02, 2017 · Ummanni Oromoo Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee Toftaa Jijjiirratee Hojiirra Oolfamuuf Jiru Gonkumaa Hin Eyyamu! Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. Negaso Gidada Solan- Pirezidaantii Itoophiyaa durii fi miseensa paarlaamaa Nuho Mohammed Gobana – one of the best Oromo singers Omar Suleyman – Legend Oromo Artist and Nationalist Onesimoos Nasiib – lallabaa wangeelaa fi Kitaaba Qululluu Afaan Oromootti kan hiike. 078 membros. oromo people have great sufii ulama'a like sheek Muhammad Rashaad Abdullee who t ranslated holy Quran and Aqiidatu-xahawiya to afaan oromoo. Mee isaan keessaa Adolf Hitler eenyu akka ture gurra isin haa buusuu. Sep 15, 2013 · Maqaan Galma kanaa akkuma mataduree irraa mul’atu Jiddu gala Galma Aadaa OROMOO magaalaa Finfinnee jedhama. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Kutaa 3 ffaa. Wa’ee Finfinnee dha kutaa sadiitti hirree ilaalu dandenya. Mootummaan Wayyaanee diigumsa waldaalee maqaa Oromoon ijaaraman irratti aadeffate har’as qaanii tokko malee itti fufee jira. Keessumaa aadaafi faalasaama ummata kanaa gadifageenyaan yoo ilaalan barnootaaafi iccitii jireenyaa lakkaa’amee hindhumne, kanneen qaroominaaf xurree ykn raacitii ta’anii tajaajilaa jiran hedduudha. Kanaafuu qaroominni Gibxoota duridurii otoo hin qoratin dura qooqa afaan Oromoo qorachuun bu’aa qaba. No more taking calves, to the meadow of Hurufa Boombii. Faana wayyaaneerra bu'uun qaamni maqaa Oromoo dhahatu OPDOn yookaan ODPn har'aa aangoo muummicha ministeerummaa erga qabatee gaaffilee Oromoon waggoota dheeraaf gaafataa ture deebisaa itti kennuuf waggaa tokkoof gama tokkoon yeroo gaafachaa, gama kaaniin ammoo gaaffii hundee Oromoo deebisuurra humnoota farra qabsoo Oromoo ta'anitti. bilbilaa, iddoo jireenyaa keessan barreessun suura dhaabii lama waliin erguun galmaa'aa Hanga Fulbaana 20 qofa Odeeffannoo dabalataafi galmaa'u +251926761099. maqaa Gullallee jedhamee beekamu yoo ilaalle, biyya Oromoo ta’uu agarsiisa. Chaayinaan biyya oromiyaa guututti maqaa warshaa, daandii kkf ijaaruu jedhuun lafa gurguddaa qabachuun biyya keenya warra qirca godhachaa jira keessaa tokko. Finfinneen Seeraanis, Seenaanis kan Oromooti. 大人気新作,【全商品オープニング価格 特別価格】 2018 YES イエス スノーボード YOUTH SNOWBOARD FUN INC 138 激安直営店,2018 YES イエス スノーボード YOUTH SNOWBOARD FUN INC 138 - goodearthlink. Kana keessaa mootummoota naannoo Gibee ta'an Geeraa, Gommaa, Garo, Gummaa, Jimmaa fi Limmuu-Inaariyaa, fi akkasumas mootummaa Jireeni. Maaster pilaaniin mootummaan Finfinnee baase seera qabeessaa miti. 1) Tulluu Daalattii is a hill in Finfinnee, where later Menilek’s “Talaqu-Betamengist”(— mana mootummaa isa amma Mallas keessa jiraatu, isa Araat Kiiloo jechuu dha) was built. The Oromo Liberation Front (OLF) was established in 1973/1974 by Oromo nationalists in the heart of Oromia, Finfinne (Addis Ababa) to exercise the Oromo people's inalienable right to national self-determination, to terminate a century of oppression and exploitation, and to form the independent republic of Oromia, or where possible, a political union with other peoples based on equality. Maallaqa guddaa siif kennina. Posts about Finfinnee n Kan Oromoo ti written by OromianEconomist. Bara 2005 keessa maqaa filannoo waliin dhahaa fi fakkeessaa Wayyaaneen gaggeesseen walqabatee sagaleen uummata Oromoo ukkanfamee; Oromoo fi Oromiyaa bituuf ilmaan habashaa waldhansoo jabaa Finfinnee irratti gaggeessa turtetti, Oromoon caljedhee hin ilaallee, Dhaabni isaa Abdii fi gaachanni uummataa Oromoo ABO’n mirgi uummata Oromoo fi kan. Daangaa Mirga Abbeentaa Hanga danda'ametti, mirgi abbeentaa meeshaalee kitaaba kana keessatti dhimma itti ba'amanii heeruu yaallee jirra. Orom-durii yoo waa moggaasu ergaa dabarsu qaba. Seenaa Finfinnee/Shaggar ilaalchisee barruu “Duudhaa” jedhu irratte maxxanee dhihaatee ture keessaa hanga tokkoo akka itti aanutti gabaabsee dhiheessuu yaalame. Daangaa Mirga Abbeentaa Hanga danda'ametti, mirgi abbeentaa meeshaalee kitaaba kana keessatti dhimma itti ba'amanii heeruu yaallee jirra. Home Qarreefi Qeerroo “Duulli Oromoorratti taasifamaa jiru kan Oromoo tokkoomsuudha” -Jaal Qajeelaa Mardaasaa. Otoon gamnoota fi jagnoota durii kanneen qeyeen isaanii ganda Goromtii turee, isinitti hin himin yoon dabre, seenaan Oromoo na komata. Muraad Ahimad namoonni hedduun maqaa fuula Facebook isaa 'Oromo Graphya' kan jedhuun beekan. Rifeensi ajjeesaa deebi'ee biqilee akka mataa namoota kanneen biroo erga ta'ee booda akaakuu mirgi ajjeesaa ittiin beekamu shan yoo ajjeese mirga ilkee guttate shan ajjeese "shanfixaa" jechuun maqaa moggaasuu. Kana keessaa mootummoota naannoo Gibee ta'an Geeraa, Gommaa, Garo, Gummaa, Jimmaa fi Limmuu-Inaariyaa, fi akkasumas mootummaa Jireeni. Isa dhufutti waan agarsiisu waan dhaammatutu jira. Baarentuuu (Baarentoos ni jedhama; (maqaa durii) Baraytumaa ) gosa Oromoo lamaan keessa isa tokko. Ummanni Baarentuu godinaalee Oromiyaa Harargee Bahaa, Harargee Dhihaa, Arsii fi Godina Baalee keessa jiraatu. Jan 01, 2010 · karrayyuu oromo In this blog, I will be posting cultural and historical facts on the Karrayyuu Oromo, the semi pastoralist communities living in Oromia, east Shawa,settling in between Hadaama and Hawaas cities across the Finfinnee-Dirre Dhawaa highway. Dhiyoo kana waayee Maastar Plaanii Finfinnee (MPF) ilaalchisee marii VOA sagantaa Afaan Amaaraa irratti godhame tokko akka tasaa dhaggeeffadheen ture. WASHINGTON,DC — Itoophiyaan biyya addunyaatti fiigichaan beekamtu,jara kana eennu faatti asiin gahee yoo jedhan leenjistoota isaanii tahuun mirkana. Maqootiin lafaa Oromoo durii Finfinnee asii olitti tarrisuu yaalle hanga muraasa qofa. Bara 2005 keessa maqaa filannoo waliin dhahaa fi fakkeessaa Wayyaaneen gaggeesseen walqabatee sagaleen uummata Oromoo ukkanfamee; Oromoo fi Oromiyaa bituuf ilmaan habashaa waldhansoo jabaa Finfinnee irratti gaggeessa turtetti, Oromoon caljedhee hin ilaallee, Dhaabni isaa Abdii fi gaachanni uummataa Oromoo ABO’n mirgi uummata Oromoo fi kan. Jannoota jireenya qananiin gaariti jedhanii akka sabi saanii maqaa fi ulfina badde deebisee gonfatu ficilantu dhugaanis abjuunis ijarra na deema. Magaalaa 'Dirree Dawaa' keessa darbinee akka kiiloo Meetira 22 erga deemneen booda, Maanguddoo wayyaa adii yookaan gaabii hojjaa isaanii isa meetira afuritti siquun rifeensa mataa isaanii isa gaabii isaanii faana walfakkaatu irraa kooffiyyaa ol. Itiyoophiyaan biyyoota umrii guddaa qaban (biyyoota qaroomsa durii qaban)jalatti yoo ramadamtu, Afrikaa keessaa baay'inna ummataan lammaffaa irratti argamti. 656(a) fi 558(d) darbudhaan cheekii suuqii gamtaa gandaa harka isaa galee irratti mallattoo dura taaa suuqichaa fakkeessudhaan erga mallatteeseen booda mahallaqicha baasudhaan faayyidaa dhuunfaatiif olchee jira jechuun yakka gowwoomsuutin himatame. Orom-durii yoo waa moggaasu ergaa dabarsu qaba. Kanaafuu qaroominni Gibxoota duridurii otoo hin qoratin dura qooqa afaan Oromoo qorachuun bu'aa qaba. afaan-oromoo. Waggaa 10ffaa, Lak. Since Mashasha came, freedom has vanished!”. Har'aa jalqabee hanga Kamisaatti kennamuuf kan ture qorumsi kutaa 12ffaa kun kan haqame qorumsi Afaan Ingiliffaa Koodii 12 ba'uusaan waan mirkanaa'eef akka ta'e miniteerichi beeksiseera. Amantii, jaalalaa fi marartoo "Qiddusii" Goorgisii kanaaf qaban ifatti baasuuf jecha, mana sagada Ortodoksii (Orthodox Church), Finfinnee walakkaatti, iddoo Maarama Birbirsaa jedhamutti maqaa "Qiddus" kanaan ijaaranii jiru. com Visit our new site www. Dec 31, 2017 · Kabajamaa Ummata Oromoo, biyya kee irratti Abbaa tahuuf Qabsoo Bilisummaa finiinsaa jirtu, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, gabrummaatti xumura gochuuf diina sarduu irratti argamtu, Miseensota ABO kaayyoo ummata Oromoo galiin gahuuf diina waliin wal qabaa jirtan, Waraana Bilisummaa Oromoo diina ummata keenyaa roga hundaan falmuu irratti argamtu, Addatti ammoo miseensota ABO fi ilmaan Oromoo kanneen. The land of the Oromo people is called Oromia. Karaa,waljajjii,ollootaa fi maqaa fulaa hedduu akkuma durii Oromoon yaammatuunitti jijjiiramuu qaban jedha Wixinee kun. 3) Maqaa magaalotaa jijjiiruu ilaalchisee, dhugaadha sirnoonni durii magaalotaaf maqaa alagaa kennan. Moggaasa maqaa ijoollee oromootif. Gosti Oromoo Barentu nannoo Ormiyaa Bahaa keessa jiraata. Hundi keenyaa gaafa mootummaa abb aa irree yaadannu, Minilik, Dargiin, Woyyaaneen, Hitler, Mohammed Gadaafii faatu dafee gara sammuu nu dhufa. Tokko tokko immoo inni kiristiyaana waan ta'eef dhiiga lola irratti dhangalaaseef akka Waaqayyo dhiifama godhuuf soomaan isa gargaaranis jedhu. Finfinneen harka Oromootti deebi'uuf yeroonsaa gaheera.